Cookie- og privatlivspolitik

 Privatlivspolitik

Ved at benytte dette website www.e-filt.dk  accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik.

Vi respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.

Hvis du ikke kan acceptere vores privatlivspolitik, bedes du undlade at benytte dette website.

Personoplysninger

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller arbejdsadresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

Vores indsamling og behandling af personoplysninger

Du kan som regel tilgå websitet uden at fortælle os, hvem du er, eller give personlige oplysninger om dig selv. Vi har dog brug for visse personoplysninger for at kunne betjene dig og/eller levere nyheder og andre tjenester til dig.

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

  • Personoplysninger du opgiver i forbindelse med en forespørgsel
  • Personoplysninger du opgiver via hjemmesiden eller på anden måde

Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for at levere den ydelse, som du efterspørger (f.eks. navn, e-mail eller telefonnummer). Vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om de besøgende.

Videregivelse af oplysninger

For at kunne videreudvikle og forbedre vores website fører vi statistik over, hvordan de besøgende anvender sitet. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores besøgende anvender mest.

Vi anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics.

Google kan videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics – http://www.google.com/privacy.html

Opbevaring af personoplysninger

De indsamlede personoplysninger opbevares på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af en 3. part (databehandler), som behandler personoplysninger på vores vegne i henhold til denne privatlivspolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Adgang til oplysninger

Du kan altid få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig ved at kontakte os på den angivne e-mail eller telefon.  

Cookies

Brug af Cookies. Ud over de personoplysninger, som du selv opgiver i forbindelse med køb, tilmelding til nyhedsbrev og andre tjenester, anvender vi cookies.

Hvad er en cookie?

En cookie er en datafil, som vi lagrer på din harddisk. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Cookies identificerer ikke dig som bruger, men dit brug af sitet, dvs. cookies genkender din navigering på sitet, husker om du er logget på, hvad du har lagt i indkøbskurven osv.

Cookies er nødvendige for at få et websitet til at fungere og de hjælper os med at optimere og tilpasse hjemmesiden til dine behov og interesser.

Websitet bruger følgende cookies:

Påkrævede cookies

De påkrævede cookies er nødvendige for at websitet kan levere de ydelser du efterspørger. Disse cookies sættes af websitet og bruges f.eks. til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på siden og huske om du er logget ind. Denne type af cookies slettes automatisk, når du lukker din browser.

Præference cookies

Præference cookies bruges til at huske dine præferencer på websitet, så som sprog eller valg, der gør navigationen nemmere. Disse cookies sættes af websitet og deres formål er at forbedre brugeroplevelsen på websitet. Præference cookies gemmes på din computer og udløber på en given dato/tidsinterval.

Google Analytics cookies

Google Analytics cookies bruges til indsamling af besøgsstatistik. Disse cookies indsamler informationer din brug af websitet, herunder din IP-adresse. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics med følgende værktøj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Sådan sletter du dine cookies

Hvis du ikke ønsker, at vi sætter cookies på din computer, kan du slå brugen af cookies fra i din browser. Se her hvordan: http://windows.microsoft.com/da-DK/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: mette@e-filt.dk  – charlotte@e-filt.dk  Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Charlotte Buch
Nyrupvej 13 th
4573 Højby
Telefon: 26141333
Email: mette@e-filt.dk eller charlotte@e-filt.dk

Cookie and privacy policy

Privacy Policy


By using this website www.e-filt.dk you agree that we process your personal information pursuant to this privacy policy.

We respect all privacy requests that are submitted online and we are aware of the need for appropriate protection and proper processing of all personal information that we receive.

If you cannot accept our privacy policy, please do not use this website.

Individual information
Personal information covers all information that can be used to identify a person, including first and last name, age, gender, home address or work address, email address or other contact information.

Our collection and processing of personal data
You can usually access the site without telling us who you are, or giving personal information about yourself. However, we need certain personal information to serve you and / or deliver news and other services to you.

We collect and process the following information about you:
• Personal information you provide in connection with an inquiry;
• Personal information you provide via the website or otherwise.

We collect only the information needed to deliver the performance you request (such as name, email, or phone number). We do not collect personally identifiable information from third parties about the visitors.

Disclosure of information
In order to further develop and improve our website, we provide statistics on how visitors use the site. The statistics are only used in summary form, eg. to see which pages and browsers our visitors use most.
We use Google Analytics to collect visitor statistics and, in this regard, provide IP addresses to Google Analytics.
Google may disclose the information to third parties where the law requires this or to third parties who perform tasks for them. Google Analytics Privacy Policy – http://www.google.com/privacy.html

Storage of personal data
The collected personal data is stored on servers in Denmark. Some personal information is managed by a third party (data processor) that processes personal information on our behalf in accordance with this Privacy Policy and the applicable privacy laws.

Access to information
You can always find out what information we have registered about you by contacting us at the specified email or phone.

Cookies
Using Cookies
In addition to the personal information you provide in connection with purchases, subscription to newsletters and other services, we use cookies.
What is a cookie?
A cookie is a data file that we store on your hard drive. A cookie is not a program and does not contain viruses. Cookies do not identify you as a user, but your use of the site, ie. cookies recognize your navigation on the site, remember if you are logged in, what you have added to the shopping cart, etc.
Cookies are needed to get a website to work and they help us optimize and customize the website for your needs and interests.

The site uses the following cookies:
Required cookies
The required cookies are required for the site to provide the services you require. These cookies are set by the site and used for example. to recognize you as you move around the page and remember if you are logged in. This type of cookies will be automatically deleted when you close your browser.

Preference cookies
Preference cookies are used to remember your site preferences, such as languages ​​or choices that make navigation easier. These cookies are set by the site and their purpose is to improve the user experience on the site. Preference cookies are stored on your computer and expire on a given date / time interval.

Google Analytics cookies
Google Analytics cookies are used to collect visitor statistics. These cookies collect information about your use of the website, including your IP address. You can turn of Google Analytics cookies using the following tools: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

How to delete your cookies
If you do not want us to put cookies on your computer, you can turn off cookies from your browser. See here how: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Questions to our cookie and privacy policy
If you have questions or comments about our privacy policy or how we use your personal information, please contact us at the specified email or phone.

Charlotte Buch
Tel. 26141333

charlotte@e-filt.dk or mette@e-filt.dk

If you wish to appeal against my processing of your personal information, this may be done by Data Inspectorate at Borgergade 28.5, 1300 Copenhagen, phone 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.